Amuzgo de Guerrero


Ejemplo del idioma (An example of this language)
San Lucas 15:1–7 (Luke 15:1–7)

Escuche el texto (Listen to the text):  Haga clic aquí (Click here).

Cha'tsondye nn'aⁿ na cwito'ñoom s'om cwentaa' gobiernom Roma ñequio nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja na nquiu nn'aⁿ fariseos, jla'candyoo'ndyena nam'aaⁿ Jesús na nndyena ñ'oom na nntseineiiⁿ. Nn'aⁿ fariseos ñequio nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés tyotio'ñ'oomna jom. Jluena:

—Tsaⁿm'aaⁿ' ya ñ'oom jom ñ'eⁿ nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye nnom Ty'o̱o̱ts'om ndo' macwaaⁿ'aⁿ ñ'eⁿndyena.

Quia jo' seineiiⁿ ñ'oom na tjañoom' nda̱a̱na, tsoom:

—Xeⁿ cwiindyo' 'o m'aaⁿ cwii siaⁿnto canmaⁿ ntsmeiⁿ' ndo' xeⁿ nntsuuñe cwii jooyo', ¿aa nchii n'ndiiyaaⁿ ñequieen'aaⁿ nchoo' qui nchoo' ñjeeⁿ quioo'ñeeⁿ yuu na cwicwa'yo' ndo' nncjaacal'ueeⁿ juu catsmaⁿ na tsuuñe hasta xjeⁿ na nljeiiⁿcheⁿ? Xeⁿ jnda̱ ljeiiⁿ catsmaⁿ'ñeeⁿ, nlei'caljoom juuyo' xtyoom'm ñequio na neiiⁿ'eⁿ. Ndo' quia na nncueⁿ'eⁿ waⁿ'aⁿ, nntseitjoom nc'iaaⁿ'aⁿ ñequio nn'aⁿ na m'aⁿ nndyoo' waⁿ'aⁿ. Nntsoom nda̱a̱na: “C'o̱o̱ⁿya na neiiⁿya, ee catsmaⁿ tsma̱a̱ⁿ'a na tsuuñe jnda̱ ljeinnda'a juuyo'.” Luaa nntsjo̱o̱ nndye'yo', maluaa' na t'maⁿti neiiⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na m'aaⁿ cañoom'luee cantyja 'naaⁿ' cwii ts'aⁿjnaⁿ na cwilcwe' ts'om, nchiiti ñequieen'aaⁿ nchoo' nqui ncho o' ñjeeⁿ ts'aⁿ na mamach'ee yuu na maty'iomyana' na ticaⁿna' na nlcwe' ts'om.


Escuche el evangelio de San Juan en formato de mp3 (Listen to the gospel of John in mp3).

Los capítulos (Chapters):
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]


Lea el evangelio de San Juan en formato de PDF (Read the gospel of John in PDF).PARA EL PRECIO DEL NUEVO TESTAMENTO, LLAME NUESTRAS OFICINAS.Haga clic aquí para ver el Nuevo Testamento en el Amuzgo de Guerrero en swordweb.wbt.org. (Go to the published Guerrero Amuzgo New Testament link on the swordweb.wbt.org website.)