Chinanteco de Comaltepec


Ejemplo del idioma (An example of this language)
San Lucas 2:1–7 (Luke 2:1–7)

Escuche el texto (Listen to the text):  Haga clic aquí (Click here).

Jo̱ ie˜ jo̱ seengˋ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ siiˋ Augusto i̱ quiʉˈˊ ta˜ ie˜ jo̱, jo̱ seengˋ jaangˋ dseata˜ dseaˋ nʉˈluu˜ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Cirenio i̱ guiing˜ lɨ́ɨngˊ ta˜ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Siria. Jo̱ ie˜ jo̱ caquiʉˈˊ i̱ Augusto do ta˜ e nilɨˈíingˆ jaléngˈˋ dseaˋ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ taang˜ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ ˈnéˉ nidsilíiñˋ fɨˊ góoˋbre, jo̱ fɨˊ jo̱b nilɨˈíiñˆ.

Jo̱ mɨ˜ cahuɨ̱́ˈˋ ta˜ lajo̱, jo̱baˈ cagüɨˈɨ́ɨˊ i̱ Séˆ do fɨˊ lɨ˜ guiiñˇ fɨˊ fɨɨˋ Nazaret lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea, jo̱ cangáiñˈˉ fɨˊ góorˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Belén fɨˊ lɨ˜ calɨséngˋ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ siiˋ Davíˈˆ do, jaangˋ dseaˋ sɨju̱ˇ Séˆ i̱ calɨséngˋ malɨˈˋguɨ eáangˊ. Jo̱ mɨ˜ cangángˈˉ Séˆ fɨˊ góorˋ, téeˋbre Yáˆ, co̱ˈ nɨnéeˊ júuˆ quiáˈrˉ có̱o̱iñˈ˜ do, jo̱guɨ yʉ̱ʉ̱bˋ nɨquiéeiñˈˋ do cajo̱.

Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˋ fɨˊ Belén, jo̱b catɨ́ˋ íˈˋ e nilɨseengˋ yʉ̱ʉ̱ˋ quiáˈˉ Yáˆ, dsʉˈ jaˋ lɨ˜ calɨ́ˈrˉ lɨ˜ nijé̱rˉ, co̱ˈ dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caseángˈˊ e fɨˊ fɨɨˋ do ie˜ jo̱. Jo̱ lɨ˜ güɨɨngˋ jaléngˈˋ cuea˜ güɨtábˆ caje̱rˊ, jo̱ jo̱b calɨséngˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do. Jo̱ íbˋ laˈuii˜ jó̱o̱ˊ Yሠi̱ calɨséngˋ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquɨiñˈˉ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ, jo̱ catɨráaiñˋ dsíiˊ co̱o̱ˋ niˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ gøˈˊ jóˈˋ, dsʉco̱ˈ jaˋ lɨ˜ seaˋ lɨ˜ guiʉ́ˉ faˈ niquiérˋ.


Escuche el evangelio de San Juan en formato de mp3 (Listen to the gospel of John in mp3).

Los capítulos (Chapters):
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]


Lea el evangelio de Juan en formato de PDF (Read the gospel of John in PDF).PARA EL PRECIO DEL NUEVO TESTAMENTO, LLAME NUESTRAS OFICINAS.Haga clic aquí para ver el Nuevo Testamento en el chinanteco de Comaltepec en swordweb.wbt.org. (Go to the published Comaltepec Chinantec New Testament link on the swordweb.wbt.org website.)