Chinanteco de Ozumacín


Ejemplo del idioma (An example of this language)
San Juan: 2:1–12 (John 2:1–12)

Escuche el texto (Listen to the text):  Haga clic aquí (Click here).

Läꜙlaˉ gaꜙlaꜗ läꜙ maˊ gaꜙje̱e̱ꜘ gooˉ ja̱a̱ˉ dsaˉ jeeˊ jwɨɨˉ Caná

Jeeˊ gaꜙtëꜘ hnëˉ jmɨɨˊ, gaꜙje̱e̱ꜘ gooˉ ja̱a̱ˉ dsaˉ jeeˊ jwɨɨˉ Caná, heˉ naˉhe̱e̱ꜚ hwaꜗ Galilea. Jeeˊ ja̱ˉ maˊ hä̱ä̱ˊ chooˈ Jesús. Jesús hiꜙ jnäähˈ discípulo kya̱a̱yꜗ gaꜙtëëyhꜗ jnäähˈ jeeˊ tëˉ jmɨɨˊ kaˉlähꜘ. Maˊ saꜙ gaꜙlë̱ë̱ꜗ jmɨhˈ mɨˈjëhꜗ maˉä̱ä̱ˉ heˉ maˊ hɨ̱h˜ dsaˉ, gaꜙjähꜘ chooˈ Jesús sɨɨyhꜙ:

—Maˉdsaꜗ goˉte˜ jmɨhˈ mɨˈjëhꜗ kihꜗ dsaꜙ.

Mahꜗ gaꜙje̱e̱hˉ Jesús juuˈ kiyhꜗ:

—¿Heˉlaˈ jwɨɨhꜘ jnäꜘ läꜙnaˉ? Saꜙ gaˊ maˉtëꜘ hor˜ kinꜙ.

Mahꜗ gaꜙjähꜘ chooyˈ sɨɨyhꜙ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ kwaꜙ beꜘ jeeˊ ja̱ˉ:

—Jmeeˊ hnähꜘ läꜙjëꜙ heˉ sɨɨyhꜙ hnähꜘ.

Maˊ tø̱ø̱ꜘ jeeˊ ja̱ˉ, jñiiꜘ mɨˈhyaˉ kaahˊ heˉ maˊ laˈ kya̱a̱hˊ ku̱u̱ˊ jeeˊ maˊ chih˜ dsaˉ judiu jmɨɨˉ heˉ maˊ jmeeꜙ jä̱yꜙ naˉjngëëyˈ chaˊnëˊ Dio. Läꜙko̱o̱ˉ mɨˈhyaˉ ja̱ˉ, maˊ hiihꜚ ko̱o̱ˉ hñaˉlooꜘ hihꜙ jmɨɨˉ. Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨhꜙ dsaˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ kwaꜙ beꜘ jeeˊ ja̱ˉ:

—Ka̱a̱hˊ jmɨɨˉ nehꜙ läꜙjëꜙ mɨˈhyaˉ naˉ.

Mahꜗ gaꜙjmeeyꜘ naˉka̱hˈ naˉdsë̱hꜙ läꜙjëꜙ mɨˈhyaˉ ja̱ˉ.Ja̱ˉgaˊ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨhꜙ dsaˉ heꜘ:

—Naꜗ naꜙ, kye̱ˉ miihˉ mahꜗ goˉkwëëhˋ dsaˉjʉʉˊ jmɨɨˊ.

Hiꜙ läꜙja̱ˉ gaꜙjmeeyꜘ. Hi̱hꜗ dsaˉjʉʉˊ jmɨɨˊ heꜘ, gaꜙjëëyꜗ cheˊ lluˈ jmɨɨˉ heˉ maˉlaꜗ jmɨhˈ mɨˈjëhꜗ. Niꜙ saꜙ ñeyˉ haˉ taꜙ jaꜗ heˉ ja̱ˉ, maꜙlaꜙ hi̱ˉ maˊ kwaꜙ beꜘ hi̱ˉ gaꜙhwëëꜗ jmɨɨˉ ja̱ˉbaˊ ñeˉ. Mahꜗ gaꜙtëëꜗ jʉʉˊ jmɨɨˊ kihˈ hi̱ˉ dsaˉje̱e̱ꜘ gooˉ, mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ:

—Gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ kwëëh˜ toˉnëˊ jmɨhˈ mɨˈjëhꜗ lluꜗ. Maˉlaꜙ maˉhɨ̱yhꜙ chaˉmiihˉ, ja̱ˉgaˊ kwëëyhˈ jmɨhˈ mɨˈjëhꜗ heˉ hwa̱a̱ꜗ gaˊ miihˉ. Pero hneˉ maˉnaˉhøøhˉ jmɨhˈ mɨˈjëhꜗ lluꜗ mahꜗ kwëëyhˈ jeeˊ lla̱a̱ꜙ gaˊ.

Jeeˊ jwɨɨˉ Caná heˉ naˉhe̱e̱ꜚ hwaꜗ Galilea baˊ gaꜙjmeeꜘ Jesús toˉnëˊ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ ja̱ˉ. Jeeˊ läꜙja̱ˉ gaꜙmiꜙjnääyˉ hñiiyꜘ haˉ ko̱o̱ˉ jø̱ø̱hˈ la̱a̱yꜗ, hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ jnäähˈ discípulo kya̱a̱yꜗ, chaˉgaˊmiihˉ gaꜙläꜙdsooꜘ dsëˉ jnäähˈ kiyhꜗ.

Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, ngaayhꜗ taꜙ Capernaum, kya̱a̱hˊ chooyˈ kya̱a̱hˊ ø̱ø̱yhꜚ hiꜙ jnäähˈ discípulo kya̱a̱yꜗ. Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙtoohˋ jnäähꜗ chaˉmiihˉ jmɨɨˊ.

Escuche el evangelio de San Juan en formato de mp3 (Listen to the gospel of John in mp3).

Los capítulos (Chapters):
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]


Lea el evangelio de San Juan en formato de PDF (Read the gospel of John in PDF).PARA EL PRECIO DEL NUEVO TESTAMENTO, LLAME NUESTRAS OFICINAS.Haga clic aquí para ver el Nuevo Testamento en el Chinanteco de Ozumacín en swordweb.wbt.org. (Go to the published Ozumacín Chinantec New Testament link on the swordweb.wbt.org website.)