Mazateco de Jalapa de Díaz


Ejemplo del idioma (An example of this language)
1 Juan 1:1–4 (1 John 1:1–4)

Escuche el texto (Listen to the text):  Haga clic aquí (Click here).

Tíb'et'ai̱ nga ndanu̱u nga̱t'aha̱ xi tu̱ b'a̱ ts'ín jahá tíjña santa nkúhu nga tuts'ihi̱n ni, xi kinu'yéi̱ nta̱ha̱ ko̱ tukui̱n kiyako̱ho̱ni̱. I̱t'aha̱ kiyei̱ ko̱ ntsa̱i̱ kin'eko̱ho̱ni̱. Kui xi én xi ts'ínk'íéntutíkuhu̱n xu̱ta̱. Kis'ejñachji kju̱a̱tíkun xu'bi̱, ko̱ ji̱n kiyei̱ ko̱ tíbixínyakixi̱ ko̱ tíb'eni̱jmíi̱ nga̱t'aha̱ xi tíjñatíkun tehe̱nte, xi y'ejñajihi̱n Nti̱a̱ Na̱'miu̱ ko̱ xi ji̱n kis'ejñachjini̱. Nga̱t'aha̱ xi kiyei̱ ko̱ kinu'yéi̱, kui xi ta̱ tíb'eni̱jmíi̱hi̱ ko̱ jun, tu̱ xi b'a̱ ts'ín ko̱ jun nkuhú ku̱mankujinko̱ho̱ni̱ xi nkú ts'ín ji̱n nkuhú mankujinko̱i̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱ ko̱ Jesucristo̱ xi Ntíhi̱ maha. Tíb'et'ai̱hi̱ ni xu'bi̱ tu̱ xi katumandju̱úhu kju̱a̱tsjonu̱u.


Escuche el evangelio de San Juan en formato de mp3 (Listen to the gospel of John in mp3).

Los capítulos (Chapters):
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]


Lea el evangelio de San Lucas en formato de PDF (Read the gospel of Luke in PDF).