Mixteco de Peñoles


Ejemplo del idioma (An example of this language)
San Lucas 2:1– (Luke 2:1–)

Escuche el texto (Listen to the text):  Haga clic aquí (Click here).

Te dàvá‑áⁿ nǐ táúchíúⁿ tě Aùgustú Cèsár nucódó tnùní nchaa ñáyiu nàcióⁿ yɨ́ndàha‑dé. Te xéhé sǎ dǐhnanuu nǐ nucódó tnùní ñáyiu, te dɨu‑ni dàvá‑áⁿ nǐ cunuu té Cìreniú distrìtú Sìriá. Te nchaa ñáyiu ní natacá‑yu ñuú núú nǐ cacú‑yu cuèndá nucódó tnùní‑yu. Núu xíǎⁿ ní quee té Chèé ñuú Nazàrét ɨɨⁿ ñuú yɨ́ndèhu distritú Galìleá, te cuáháⁿ‑dé ñuú Bèlén ɨɨⁿ ñuú yɨ́ndèhu distritú Jùdeá, chi xíáⁿ nǐ cuu ñuú ndíi Dàvií, te dɨu‑ni ñaní tnáhá tě Chèé‑áⁿ nǐ cuu ndíi. Núu xíǎⁿ cuáháⁿ‑dé ndéé ñuú Bèlén nucódó tnùní‑dé, te tnàhá tá Màriá xíchí nǐ cundáá tnúhu sá tnǎndaha ndɨhɨ‑dé cuáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑dě, te sa ñùhu déhe‑xi. Te nɨni cùyaá‑yu ñuú Bèlén‑áⁿ nǐ sáá òré cacu déhe‑xi. Te ní cacu déhe díhna‑xi, te ní chidúcúⁿnuu‑xi dóó, te ní sacáⁿ ñáhá‑xí ɨ̀ɨⁿ vehe núú cúú vèhe quɨtɨ, chi ñá túú ní nǐhǐ‑yu vehe coó‑yu.


Escuche el evangelio de San Juan en formato de mp3 (Listen to the gospel of Juan in mp3).

Los capítulos (Chapters):
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]


Lea el evangelio de San Juan en formato de PDF (Read the gospel of John in PDF).PARA EL PRECIO DEL NUEVO TESTAMENTO, LLAME NUESTRAS OFICINAS.Haga clic aquí para ver el Nuevo Testamento en el Mixteco de Peñoles en swordweb.wbt.org. (Go to the published Peñoles Mixtec New Testament link on the swordweb.wbt.org website.)