Mixteco de Coatzospan


Ejemplo del idioma (An example of this language)
San Juan 1:1–5 (John 1:1–5)

Escuche el texto (Listen to the text):  Haga clic aquí (Click here).

Nte dá iñɨ ntu'u ñúxiví sa ne, e dúkuan tuvi Tú'ūn san. Tuví dadɨɨ ña ni Xuva kō né, Xuva ko ñā dɨ. Dɨvi ñā é tuví dadɨɨ ña ni Xuva ko ūun tsi nte dá iñɨ ntu'u ñúxiví sa. Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ é īó ne, mii ñā de kú'vē ña. Ña túvī nee iñá te ña ni de kú'vē ña. Dɨvi ñā é kantito ña ne, tā'xi ña un ntɨ'ɨ̄ é īo. Ntuvi iña ñá ne, kaxi'í nuu iña ko un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ o. Kaxi'í nuu ñu'ú san mi dóo neé ne, ña kúvi vīi é nēé san nánta'va.


Escuche el evangelio de San Juan en formato de mp3 (Listen to the gospel of John in mp3).

Los capítulos (Chapters):
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]


Lea el evangelio de San Juan en formato de PDF (Read the gospel of John in PDF).PARA EL PRECIO DEL NUEVO TESTAMENTO, LLAME NUESTRAS OFICINAS.Haga clic aquí para ver el Nuevo Testamento en el Mixteco de Coatzospan en swordweb.wbt.org. (Go to the published Coatzospan Mixtec New Testament link on the swordweb.wbt.org website.)