Seri


Ejemplo del idioma (An example of this language)
San Juan 5:1–8 (John 5:1–8)

Escuche el texto (Listen to the text):  Haga clic aquí (Click here).

Tahac iti toofinma xica quih quiistox jodíoj hapah coi piest zo hant imcaitajc taax iti mos ano Yooz quij cöihacooyaj xah teecyoha. Ox tpactama Jesús tintica mos itaclo hezitim caacoj Jerosalém hapah quij contima piest quij quino siifp ta. Hezitim tiquij ihiin ac hax cactim caacoj z iti tiijma xica quih quiistox com ano maalam. Hant hazain caacoj hezitim quij ihaafin hant hahoot iti caahca caar hapah ac ihiin ac iti quiijiha. Hant hahoot tahac caar quih contimatolca. Taaxah oo cötpactama ox impai. Hax cactim caacoj tiquij Betésda hapahiha itaasi ac hebréo iitom ac. Hax cactim quij hasooma quih coitom itafin toc cöcoyolcaha. Hant tahac hasooma iti coyolca coi imocaj ac cmoqueept quih tatxo hant toitoj toc cömoii. Chacxam xaha icalx imaaj xaha icaseaalam imaaj xaha hax cactim quij cöisiijim taax itaqueelcam toc cöcoiiha. Ipacta xah haa tahcamax hax cactim quij ziix hapacanij immis. Taax oo compacta taax icaitom quih caazi hamiime com ano moca quih haa mota hax quij cötafpmax tahac oo cöhapactaha. Taax oo cötpactamax cmoqueept coi yeeno cötap hax quij ano coom quih haa tiijx hax ziix cah cötmoqueepe xox coi oocatxoha. Hant tahac ctam imoqueepe hant ihanl tapxa tzoxolcam cöquiih zo quicot toom toc comoom. Ox tpactama Jesús timoca hant tahac iti tectim ziix cmoqueepe com hant toom toc cotoomma itaho cöimoqueepe ac toox cöiyayaxi ac itaa itzaxö ox imii:

―¿Cömimoqueepe ac ma iicatx intamzo? ―ox imii.

Ox tpactama cmoqueepe com taitom ox imii:

―Hoocta. Hax quij tsiijim xox ziix quiisax ano hin siixquim ca zo hiz cöimiihiha. Hax quij tsiijimmax ano hasoom ta ihptamoz xox ihmaa quih haa tiij iizc he toofin ano toommax ziix zo htcmahiho ―ox imii.

Ox tpactama Jesús cop ox imii:

―Hoocta. ¡Atj ihfit! ¡Xica nyaacötim hexl! ¡Catax! ―ox imii.


Escuche el evangelio de San Juan en formato de mp3 (Listen to the gospel of John in mp3).

Los capítulos (Chapters):
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]