Zapoteco de Amatlán


Ejemplo del idioma (An example of this language)
San Marcos 1:9–13 (Mark 1:9–13)

Escuche el texto (Listen to the text):  Haga clic aquí (Click here).

Tub mbizh mroo Jesús yezh Nazaret, yizhyo kwaan le Galilea, nu mzhin xaa pa kachubnis Juan re myet, zee mchubnis Juan xaa leen yuu Jordán. Nu gorna mroo Jesús leen nis, mwii xaa lee yiba mxal, nu lee Mbi Naban cheen Dios mroo nyaadla naz leen yiba nu mla cho Jesús mod tub palom. Zee mbin xaa tub bos kwaan mroo naz yiba, nzhé:

—Lu nak xgaan na, xaa nkedoola na, nu nix doo nzhak lextoo na ngwii na lo lu.

Zee mbe Mbi Naban cheen Dios Jesús naz wen. Ngu Jesús tub choo mbizh pa nzho re ma wen, zee mkiil Maxuu Jesús. Zeera lee re mandad cheen Dios myaad mkanap Jesús.


Escuche el evangelio de San Juan en formato de mp3 (Listen to the gospel of John in mp3).

Los capítulos (Chapters):
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]


Lea el evangelio de San Juan en formato de PDF (Read the gospel of John in PDF).PARA EL PRECIO DEL NUEVO TESTAMENTO, LLAME NUESTRAS OFICINAS.Haga clic aquí para ver el Nuevo Testamento en el Zapoteco de Amatlán en swordweb.wbt.org. (Go to the published Amatlán Zapotec New Testament link on the swordweb.wbt.org website.)